കോപ്പി അടിക്ക് ഒക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലടെയ്.. കോപ്പി അടിച്ചു പാട്ടുണ്ടാക്കി വൈറല്‍ ആകാന്‍ നോക്കി.. അവസാനം കുളമായി.. മനസ്സില്‍ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാ

കോപ്പി അടിക്ക് ഒക്കെ ഒരു പരിധിഇല്ലടെയ് 😂😂
Malayalam copycat songs troll |Malayalam copied songs

കോപ്പി അടിക്ക് ഒക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലടെയ്.. കോപ്പി അടിച്ചു പാട്ടുണ്ടാക്കി വൈറല്‍ ആകാന്‍ നോക്കി.. അവസാനം കുളമായി.. മനസ്സില്‍ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഇതാ

കടപ്പാട് : Pewer Trolls