ഡയറി വായിച്ച ടീച്ചർ ശെരിക്കും ഞെട്ടി പോയി; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇതായിരുന്നു

Advertisement

ഡയറി വായിച്ച ടീച്ചർ ശെരിക്കും ഞെട്ടി പോയി; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇതായിരുന്നു….

Advertisement

സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ പ്രതിക്ഷയാണ്. പ്രൈമറി സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബധിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് അങ്ങനെ അല്ല. ഡോക്ടര്‍, എഞ്ചിനീയര്‍. പൈലറ്റ്‌ അങ്ങനെ അങ്ങനെ.

അതുപോലെ ഒരു കഥയാണ് ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ ഞെട്ടിച്ച ഡോക്ടര്‍ ആയി മാറിയ റ്റെഡി, ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥയാണ് ഇത് മുഴുവന് കാണുക..

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement