പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് എത്തി മക്കളെ.. ബോൾഡ് ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെച്ച് താരം… അടുത്ത അങ്കം ഉടൻ തുടങ്ങുന്നു.. വെയിറ്റ് & സീ..

in Special Report

Nimisha Bijo is a celebrity model who is actively working in the modeling field by creating waves among the audience with one after another excellent photoshoots. The star, who is a social media celebrity through glamorous photoshoots, has also worked in Malayalam cinema.


Nimisha is known for her glamorous photoshoots in the modeling industry. The actor has had a great career in this field. The fact that the actor reached the Malayali audience through very different ideas is what established the modeling star through different ideas.

Any post gets thousands of views. The actor’s role in the 2022 film Pathimatham Sandalam was remarkable. He has portrayed this character very well and has done justice to the character. The actor also got a good response in the field of acting.


Fans are hoping that the star will get invited to lead roles in the future. The actress has made a name for herself as a hot model who made her career on social media for her glamorous photo shoots. The star’s many photoshoots were enough to set the social media on fire.

That’s why they went viral. Still sharing the hottest looking photos. The reason why these photos of the actor are going viral is that the actor has now shared some obscure photos. Next part starts soon.. wait and see.. if you have something to say about this..


in next post… now I’m a bit busy, driving… don’t know anything about this land. The films were quickly accepted by the audience. Nimisha Bijo is a celebrity model who is actively working in the modeling field by creating waves among the audience with one after another excellent photoshoots.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*